بازدید دوره ای

شرکت پومر جهت حس رضایت و اعتماد مشتریانش از خرید محصولات تولید شده، بازدید دوره ای پس از نصب قفسه های بایگانی ریلی و دیگر محصولات بایگانی را لحاظ کرده است. قفسه های بایگانی ریلی به دلیل متحرک بودن هر ۶ ماه نیاز به بازدید دوره ای و سرویس دارند. سرویس در هر دوره شامل روان کاری نمودن سیستم چرخ دنده ها، گیربکس و زنجیر است. علاوه بر این آچار کشی سیستم نیز ضرورت دارد.