تمامی شرکت ها و ادارات جهت نگهداری مکاتبات اداری و اسناد و غیره. در محفظه ای مناسب در بایگانی ریلی، قفسه ریلی و قفسه ثابت و غیره. نیاز به پوشه،زونکن،غشگیر،فایل باکس و سایر تجهیزات اداری شرکت پومر می‌باشند، این شرکت به منظور تکمیل خدمات رسانی خود به مشتریان، نسبت به تولید انواع پوشه، زونکن، غشگیر، فایل و سایر تجهیزات اداری بسته به نیاز مشتری تولید می‌گردد.